Skip to the main content.

1 min read

Så tycker Sveriges lokalhyresgäster

Så tycker Sveriges lokalhyresgäster

Under våren presenterade vi på AktivBo en rapport på temat ”Så tycker Sveriges lokalhyresgäster” där vi sammanställer vad lokalhyresgäster tycker om den service och förvaltning som fastighetsägare erbjuder. Ett ämne som är mer aktuellt än på länge på grund av det rådande ekonomiska läget på både mikro- och makronivå där behovet av bland annat en låg vakansgrad och möjligheten att attrahera nya hyresgäster är allt viktigare. Rapporten bygger på svar från 6 116 respondenter och inkluderar 27 kommersiella fastighetsägare. Undersökningen ger en inblick i de upplevelser och förväntningar som lokalhyresgäster har i Sverige.

Viktigaste frågorna att förbättra

Totalt uppger 81,4% av Sveriges lokalhyresgäster att de får god service och sett till de olika lokaltyperna är fördelningen jämn där hyresgäster som driver av restauranger och caféer är nöjdast (84,7%), följt av butiker/affärer (81,7%) och kontor (81,4%). Lägst omdöme får samhällsfastigheter (81,2).

När vi analyserar svaren med hjälp av en KDA-analys (Key Driver Analys) kan vi konstatera att 6 av de viktigast frågorna att arbeta med för fastighetsbolagen för att öka hyresgästernas upplevda service är:

  • ”Information i samband med reparation/anpassning av lokaler”
  • ”Få reda på vem som ska rätta till felet”
  • ”Få felet reparerat inom rimlig tid”
  • ”Information från fastighetsägaren i övrigt”
  • ”Få tag på rätt person”
  • ”Anmäla felet” 

Ny hyresvärd vid förändrade lokalbehov

Rapporten visar även att 11,6% av de tillfrågade hyresgästerna skulle söka sig efter en ny hyresvärd om de får förändrade lokalbehov. För kommunala fastighetsägare var siffran 9,6% medan för privata fastighetsägare var siffran 14,4%. Att 1 av 7 lokalhyresgäster som hyr av privata hyresvärdar skulle se sig om efter en ny hyresvärd vid förändrade behov är en tydlig indikation på hur viktigt det är att leverera en hög service för att säkerställa långsiktiga intäkter och god lönsamhet.

Utöver det kan vi också konstatera att antalet lokalhyresgäster som kan rekommendera sin fastighetsägare minskat sedan 2021 med 2,1%. Under 2022 kunde 87,6 procent rekommendera sin hyresvärd och motsvarande siffra 2021 var 89,7%.

Sammanfattningsvis är det tydligt att en majoritet av hyresgästerna är nöjda med den service som erbjuds men det finns utmaningar för att höja servicenivån, säkerställa långsiktiga intäkter och nå ökad lönsamhet. Vill du läsa mer om vad Sveriges hyresgäster tycker, vilka frågor som man som kommersiell fastighetsägare ska fokusera på och hur det skiljer mellan olika segment kan du ladda ner rapporten här.

Fokus på kundupplevelse för Akademiska Hus

Fokus på kundupplevelse för Akademiska Hus

Akademiska Hus har utfört olika typer av mätningar tidigare men för att få ett helhetsgrepp kommer de nu att börja arbeta på en övergripande nivå med...

Read More
Hög service bidrar till bättre driftnetto och ökad lönsamhet

Hög service bidrar till bättre driftnetto och ökad lönsamhet

Fastighetsägare som erbjuder en hög service har hyresgäster som trivs bättre i sina lokaler och lägenheter, de är även i större utsträckning villiga...

Read More
Från planering till implementering

Från planering till implementering

Att genomföra en hyresgästundersökning, det vill säga fråga sina kunder vad de tycker och tänker, är viktigt. Men arbetet får inte sluta där.För att...

Read More