Benchmarking

Jämförelser skapar drivkraft och best practice. 450 fastighetsbolag spridda över 10 länder. Lokalt till internationellt. Datadriven benchmarking är en viktig del i förändrings- och förbättringsarbetet och leder till snabbare resultat.

aktivbo benchmark

En viktig del i förbättringsarbetet

Vad är ett bra resultat? Vad är ett mindre bra resultat? Hur står vi oss idag? Vilka är våra mål och hur ska vi komma dit? Benchmarking är en viktig del i förändrings- och förbättringsarbetet och kan användas för att identifiera förbättringar i den egna verksamheten och utveckla best practice.  

 bostads– och fastighetsbolag i
 länder.

map-of-countries

Benchmarking skapar drivkraft och engagemang

Benchmarking spelar en stor roll i vårt arbete med att få bostads- och fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering. Genom att alla våra kunder kontinuerligt jämför sig med varandra, skapas det en stark drivkraft, både internt och för hela branschen.

20 miljoner

Årliga svar från hyresgäster

150 miljoner

Svar i databasen
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/9184530/AktivBo_v1_smal.mp4
benchmark-header

Unik benchmark för fastighetsbranschen

Genom våra kundundersökningar får vi varje år in information och svar från hundratusentals hyresgäster i Europa. Vi samarbetar idag med över 450 bostads- och fastighetsföretag vilket gör att vi också kan erbjuda en unik benchmark mot andra aktörer i branschen.

Intern benchmark

Resultatet för era egna områden och fastigheter jämförs med varandra så att man snabbt kan se i vilka områden man har lyckats bra och i vilka områden det finns förbättringspotential. Intern benchmark skapar ”best practice” för er organisation.

Extern benchmark

Jämförelser med branschen samt andra företag i samma (eller olika) storleksklass och liknande situation. Hur bra är vårt bemötande? Hur bra är våra externa entreprenörer och är de prisvärda? Vad är ett bra resultat för ett bolag i vår storleksklass eller region?

Få insikter på olika nivåer

Tack vare vår enorma databas kan vi ge jämförelsevärden inom många olika områden och nivåer. Detta innebär att vi stödjer många olika inriktningar inom bostads- och fastighetsbranschen med information, statistik och data som hjälper till i beslutsfattandet. Vi skräddarsyr benchmark på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Jämförelserna är också nedbrytbara på alla olika nivåer (index, delindex, frågor, bolagsstorlek, ägandeform, typ av område, etc).

Trend och branschutveckling

Med vårt sätt att presentera resultaten kan man också enkelt utläsa trender över tid och göra jämförelser på många olika nivåer och parametrar. Som enskilt kundföretag kan man välja vilken information man vill ha presenterat i AktivBo Analytics. Vi har aggregerad branschdata innehållande utveckling på olika frågor, index, och delindex från 2005.

riksenkenkaten-4

Riksenkäten

Riksenkäten genomförs som en enkätundersökning riktad till ett slumpvist urval om 5 000 medlemmar i Hyresgästföreningen. Denna riksomfattande hyresgästundersökning har genomförts på samma sätt vart femte år (2005, 2010, 2015, 2020). I undersökningen ger hyresgästerna svar på hur de upplever sin service- och förvaltningskvalitet och totala beoendeupplevelse. Resultaten är nedbrytbara och redovisas exempelvis för storstadsregionerna, övriga landet samt allmännyttiga och privata fastighetsägare.

footer wave